Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2021. december 6. napjától

1.1. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: " Adatvédelmi Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse és ismertesse a Landventure Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Fanyarka utca 1. B. lház. földszint 7., Magyarország, Cg. 01-09-382197; Adószám: 29176878-2-41; email: info@thelandventure.com; a továbbiakban: "Szolgáltató" vagy "Adatkezelő”) adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozóan alkalmazott irányelveit. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató minden lényeges információt tartalmaz a Szolgáltató által folytatott adatkezelési tevékenység részletei tekintetében.

1.2. Adatkezelő tevékenysége megfelel a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban, valamint a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeknek. Adatkezelő fenntartja a jogot az Adatvédelmi Tájékoztató megváltoztatására azzal, hogy az érintett személyeket erről a megfelelő módon és időben tájékoztatja. Amennyiben az Adatvédelmi Tájékoztatónak több különböző változata is elérhető, akkor a Weboldalra utolsóként feltöltött verzió alkalmazandó. Ennek megfelelően fontos, hogy az Érintettek körültekintően megvizsgálják és áttanulmányozzák jelen Adatvédelmi Tájékoztatót, mielőtt ahhoz hozzájárulásukat és/vagy személyes adataikat megadják. Adatkezelő különös figyelmet fordít arra, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott adatkezelői tevékenység során tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezelje, megtéve mindazon biztonsági és technikai intézkedéseket, melyek a személyes adatoknak és azok feldolgozásának biztonságát garantálják, egyidejűleg az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával.

1.3. Adatkezelő azon érintettek (a továbbiakban együttesen: "Érintettek”) személyes adatait kezeli, akik az Adatkezelő hírlevelére feliratkoznak, Szolgáltató szolgáltatásai igénybe veszik, akár a www.thelandventure.com (továbbiakban: "Weboldal”) weboldalon, akár más módon, vagy akiknek személyes adatait Adatkezelőként egyéb szolgáltatásaival összefüggően kezeli.

1.4. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató kiterjed az Adatkezelő valamennyi felsorolt adatkezelésére. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót megváltoztassa.

1.5. Adatkezelő adatkezelési tevékenysége mindig összhangban kell, hogy álljon a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban és a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményekkel.

Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei
Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei jelen Adatkezelési Tájékoztató első bekezdésében találhatók.

Fogalmak
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

A kezelt adatok
Szolgáltató azon személyes adatokat használja fel, amelyek szükségesek a Szolgáltató által biztosított Szolgáltatások teljesítéséhez. A Weboldal használatához nem szükséges megadni személyes adatokat, ám a vásárláshoz legalább – a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő fizetési bizonylat kiállítása érdekében – teljes név, lakcím, e-mail cím.

Az adatokhoz Szolgáltató minden munkatársa hozzáférhet Felhasználókkal történő kapcsolattartás érdekében.

Az adatkezelés célja
Felhasználóról nyilvántartott adatok felhasználhatóak Felhasználó és Szolgáltató vagy Felhasználó között felmerülő kérdések, viták megoldására. Az adatkezelés célja jogszabályi előírásoknak való megfelelés, látogatói statisztikák készítése saját, belső célra, illetve Felhasználókkal való kapcsolattartás. A foglalás során megadott adatokat a Felhasználó azonosítása, valamint a számla kiállítása érdekében kezeli a Szolgáltató.

Adatkezelő adatkezelési tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján és azok keretei között fejti ki, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:
  • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről ("Általános adatvédelmi rendelet" vagy "GDPR")
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ("Info. tv.")
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ("Ptk.")
Egyes adatkezelések
a) Kapcsolattartás, Ügyfélszolgálat
Felhasználókkal történő kapcsolattartás, panaszkezelés, ügyfélszolgálat fenntartása során Adatkezelő személyes adatokat kezel.
Érintett személyes adatok: Név; Email cím; Telefonszám.
Adatkezelés jogalapja: Szerződés megkötése, teljesítése - GDPR 6. cikk. (1) b) pontja
Adatok megőrzése: Öt év, de legfeljebb a törvényes elévülés idejéig.

b) Hírlevél
Feliratkozó felhasználók részére hírlevél küldés a Szolgáltató termékeiről, újdonságairól.
Érintett személyes adatok: Név; Email cím
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk. (1) a) pontja
Adatok megőrzése: Leiratkozásig.

c) Jogszabályi kötelezettségeknek megfelelés vásárlás, számlázás során
Jogszabályi kötelezettségeknek megfelelés vásárlás, számlázás során.
Érintett személyes adatok: Név; Email cím
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése- GDPR 6. cikk. 6. cikk (1) c) pontja
Adatok megőrzése: Jogszabályi előírások szerinti ideig, de legalább 8 évig.

Érintettek jogai
Az adatfeldolgozás tekintetében az érintettek az alábbi jogokkal élhetnek.
Érintetteknek joguk van:
  • megerősítést kapni, hogy a velük kapcsolatos adatok feldolgozásra kerülnek, információkat kapni a feldolgozott adatokról, további információkat kapni az adatkezelésről és az adatok másolatát kérni (GDPR 15. cikk);
  • a helytelen vagy hiányos adatokat helyesbítését vagy kiegészítés kérni (a GDPR 16. cikk);
  • kérni a rájuk vonatkozó adatok azonnali törlését (GDPR 17. cikk), illetve az adatok korlátozását (amennyiben további feldolgozásra van szükség a GDPR 17. cikke 3. bekezdése alapján);
  • a rájuk vonatkozó és az általuk szolgáltatott adatok fogadására, és ezeket az adatokat továbbítani más szolgáltatónak/felelősnek (GDPR 20. cikk);
  • tiltakozni az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége ellen (GDPR 21. cikk)
  • panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, ha az érintett úgy véli, hogy a rá vonatkozó adatokat az Adatkezelő az adatvédelmi előírások megsértésével dolgozza fel.

Szolgáltató az Ügyfélszolgálatára beérkezett kérelmeket a lehetőség szerint azonnal, de legfeljebb 30 napon belül elbírálja, a válaszról Felhasználót értesíti.

Jogorvoslati lehetőségek
Szolgáltató arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Amennyiben a vitás kérdések békés rendezése eredménytelen marad, Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) (”Hatóság”) fordulhat, egyéb igényét pedig bírósági úton érvényesítheti.

Anonim látogató-azonosítók
Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Weboldal látogatója számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Weboldal látogatóját azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de a vásárlás funkció nem működik, amennyiben a cookie-k elfogadása a böngészőben le van tiltva.

Adattovábbítás
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő adatkezelő által awww.thelandventure.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.