Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2021. december 6. napjától

Bevezetés:

Kik vagyunk mi: Landventure Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Fanyarka utca 1. B. lház. földszint 7., Magyarország, Cg. 01-09-382197; Adószám: 29176878-2-41; a "Szolgáltató").

Elérhetőségünk (Ügyfélszolgálat): Tel: +36-30-585-4152, Email: info@thelandventure.com, Panaszait kérjük elsődlegesen emailben küldje meg részünkre.

Szolgáltatásunk: Szolgáltató elsődleges szolgáltatása, hogy Landventure küldetésekhez nyújt határozott idejű hozzáférést. A Landventure küldetések Szolgáltató saját fejlesztésében elkészített, webapplikáció útján elérhető és játszható rejtvényfejtő kalandjátékok, amelyek egyszer teljesíthetőek, egy megadott földrajzi területen (a „Játék”, a Játék fogalma alá tartozó egyes küldetések a „Küldetések"). A Játék (szerzői) jogvédelem alatt áll. A Játék online játszható, a Díj megfizetését követően, egy alkalommal, egy elektronikus úton megküldött egyedi kód felhasználásával; lejátszásához okostelefonra és mobilinternetre van szükség. Az egyes Küldetések speciális feltételei a weboldalunkon a „Küldetések” menüpont alatt olvashatóak. Szolgáltató szolgáltatásai a weboldalon és jelen Általános Szerződési Feltételekben kerülnek részletezésre (a Játék és Szolgáltató egyéb szolgáltatásai együttesen a „Szolgáltatások”.)

Weboldal: A Szolgáltató által fejlesztett és üzemeltetett domainen elérhető weboldal, amelyen a Szolgáltatások megvásárolhatóak, és ideértve a Játék webapplikációs felületét (a „Weboldal”).

Áraink: A Weboldalon megadott szolgáltatási árak minden esetben bruttó árak, forintban megadva. (Az egyes Szolgáltatások ellenértéke a „Díj”.)

Fizetés: A Szolgáltatások ellenértéke online ’Simplepay’ rendszeren keresztül vagy ’Paypal’-on keresztül teljesíthető.

Felhasználó: Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot hoz létre, Szolgáltatást vesz igénybe vagy a Játékban részt vesz (továbbiakban: ”Felhasználó”). Kiskorúak kizárólag törvényes képviselőjük hozzájárulásával jogosultak Szolgáltatást megvásárolni, a Weboldalt használni.

Rendelkezések:

1. Az ÁSZF kötelező ereje

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (az ”ÁSZF”) határozza meg a Weboldal felhasználása, a Weboldalon történő vásárlás és a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

2. A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, megrendelés leadásával, hírlevélre való feliratkozással, a Játékban való részvétellel Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF elfogadása egyben azt is jelenti, hogy Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁSZF változásait nyomon követi. Amennyiben Felhasználó az ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.

3. Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosítás vagy az új ÁSZF hatályba lépésének napja – ellenkező kikötés hiányában - az a nap, amelyen a módosított ÁSZF kihelyezésre kerül a Weboldalon.

4. Jelen ÁSZF nyelve a magyar. Amennyiben Ön a magyar nyelvű ÁSZF idegen nyelvű fordítását olvassa, úgy felhívjuk figyelmét, hogy az idegen nyelvű fordítás és a magyar nyelvű szövegezés közötti ellentmondás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

5. A Felhasználókkal megkötött szerződéseket Szolgáltató nem iktatja, azokat nem tárolja. Az ÁSZF számítógépre menthető a letöltés gombra kattintva pdf formátumban és kinyomtatható. Jelen szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

6. Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének a Weboldalon tesz eleget, így többek között az egyes Játékok lényeges tulajdonságairól, a szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, a teljesítés feltételeiről Felhasználókat tájékoztatja.

2. A szerződés létrejötte

1. Szolgáltató fő szolgáltatása, hogy a Játékhoz (egyes Küldetésekhez) biztosít hozzáférést meghatározott ideig az ÁSZF-ben részletezettek szerint, a Felhasználó a hozzáférésre tekintettel pedig díjat fizet. A Szolgáltató emellett más, a Weboldalon elérhető és/vagy bemutatott szolgáltatásokat nyújt.

2. A Weboldal működtetését Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi. A Weboldalon az igénybe vehető szolgáltatások tartalmának részletes leírását az adott szolgáltatásra vonatkozó indikatív felhívás (továbbiakban: ”Felhívás”) tartalmazza. Ajánlatot kizárólag Felhasználó tehet a Felhívásra tekintettel. Szolgáltató döntése alapján Felhasználó ajánlatát elfogadja vagy elutasítja. A Szolgáltatás teljesítésére irányuló szerződés az ajánlat elfogadásával válik hatályossá.

3. Szolgáltató a Játékhoz hozzáférést, a Díj megfizetését követően, belépést engedő kód (továbbiakban: "Kód"), Felhasználó által előzetesen megadott e-mail címre (a „Felhasználói email cím”) történő megküldésével biztosítja.

4. Felhasználó a Díjat a jelen ÁSZF szerinti fizetési módok útján teljesítheti. A Díj megfizetést követően, amint Szolgáltató bankja vagy az internetes fizetést lebonyolító szolgáltató hitelt érdemlően jelzi a fizetés sikerességét, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a jóváírástól számított 1 munkanapon belül, - a Felhasználói e-mail címre megküldi az adott Játékhoz tartozó Kódot. A Kód megküldése egyben az ajánlat elfogadását is jelenti.

5. Amennyiben Felhasználó a Díj megfizetésétől számított 5 (öt) napon belül nem kapja meg a Kódot, úgy köteles ezt Szolgáltató ügyfélszolgálatán haladéktalanul írásban jelezni.

3. A vásárlás menete

1. Felhasználó a Weboldalon kiválaszthatja mely Szolgáltatást kívánja igénybe venni, majd az adott Szolgáltatás a „MEGVESZEM" gombra kattintással vásárolható meg az alábbiak szerint:

1. a "MEGVESZEM” gombra kattintást követően Felhasználót a bankkártyás fizetést biztosító vagy Paypal fizetést biztosító szolgáltató weboldalára irányítjuk át, ahol az ott szereplő instrukcióknak megfelelően teljesítheti a fizetést.

2. Amennyiben a ”MEGVESZEM” gombra kattintást követő 3. napon a Díj nem érkezik meg Szolgáltató bankszámlájára, akkor Szolgáltató úgy tekintheti, hogy Felhasználó elállt a vásárlási szándékától. Ebben az esetben Szolgáltató Felhasználó megrendelését törölheti. Amennyiben a Díj a ”MEGVESZEM” gombra kattintást követő 3. napot követően érkezik be Szolgáltató bankszámlájára, úgy ezt a befizetés beazonosítását követően visszautalhatja arra a bankszámlára, ahonnan a befizetés érkezett vagy úgy tekintheti, hogy a Felhasználó vásárlási szándéka még fennáll, és a szerződés közöttük létrejött. Felhasználó, köteles Szolgáltató Ügyfélszolgálatának jelezni, hogy nem kapta meg a Kódot. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben e bejelentését az adott Kód érvényességi idején túl teszi meg, úgy a Kódra igényt már nem tarthat.

3. Amennyiben a Díj visszafizetésére sor kerül, úgy Szolgáltató a beazonosítást követően, az általa ismert felhasználói bankszámlaszámra teljesíti a visszafizetést. Egyebekben a visszafizetés sikerességéért nem felel.

4. Amennyiben a regisztráció vagy a megrendelés során Felhasználó hibás adatot adott meg (félreklikkelés), vagy a megrendeléssel kapcsolatosan módosítani szeretne bármely adaton, a böngésző „vissza” funkciójával korábbi állapotra léphet, s újra próbálkozhat.. Amennyiben egy már leadott és véglegesített megrendelés leadását követően észleli Felhasználó a hibát (pl. tévedés a megvásárolni kívánt Játék típusában, stb.), úgy Felhasználó köteles haladéktalanul, még a Szolgáltatás igénybevétele előtt, de legkésőbb a Kód érvényességi idejét megelőző 10. munkanapig Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulni. Felhasználó késedelméből eredő károkért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

5. Szolgáltató köteles Felhasználó által megfizetett Díj jóváírását Felhasználó felé elektronikus úton, késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni. Visszaigazolásnak minősül a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Kód megküldése.

6. A Szolgáltató nem felel a vásárlás során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért.

7. Szolgáltató nem felel a bankkártyás fizetés vagy Paypal fizetés hibátlan működéséért, tekintettel arra, hogy azokat harmadik személy szolgáltatók végzik.

4. Játék

1. Szolgáltató rögzíti, hogy Weboldalon elsődlegesen a Szolgáltató által fejlesztett, korábban hivatkozott, elsősorban szabadtéren játszható rejtvényfejtő Játékokhoz biztosít hozzáférést a Kód érvényességi idején belül.

2. Egyes Küldetések beltéren játszódnak. Ez a Weboldalon kifejezetten feltüntetésre kerül az adott Küldetés leírásában. Ebben az esetben az adott Küldetés az adott beltéri helyszín nyitvatartási idejében játszható, és egyes esetekben szükség lehet a belépéshez szükséges díjak megfizetésére is.

3. Felhasználó a Játékban történő részvétellel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Küldetések gyalogosan teljesíthetőek, és Szolgáltató nem gondoskodik a helyszínen ellátásról, játékmesterről illetve közlekedésről.

4. A hozzáféréshez – az adott Küldetésnél feltüntetett eltérő kikötés hiányában – applikáció letöltésére nincs szükség. A Küldetések a Szolgáltató egyedi felületen érhetőek el a Kód felhasználásával.

5. A Küldetések során adott feladványokat egy-egy meghatározott földrajzi területen szükséges teljesíteni. A Játék teljesítéséhez szükséges Felhasználó által teljesítendő minimum távolság az adott Küldetésnél feltüntetésre kerül. A Játék lejátszásának időpontját a Felhasználó választja meg. Előfordulhat, hogy bizonyos területeken lezárások, rendezvények akadályozzák a Játékot. Erről Felhasználó köteles előzetesen tájékozódni.

6. A Küldetések időtartama változó, függ a Felhasználó gyorsaságától is. A Szolgáltató által megbecsült minimum teljesítési idő az adott Küldetésnél feltüntetésre került. A Küldetések nehézsége egy Szolgáltató által becsült érték.

7. A megvásárolt Kód – a Weboldalon szereplő eltérő kikötés hiányában – a Díj megfizetésétől számított 1 (egy) évig használható fel. Az érvényességi idő lejártát követően a Kód nem használható fel.

8. A Játékban mindenki kizárólag saját felelősségére vesz részt. Kiskorúak kizárólag felnőtt kíséretében vehetnek részt a Játékban.

9. A Felhasználónak a Játék teljes időtartama alatt rendelkeznie kell legalább egy darab feltöltött működőképes okostelefonnal, és megfelelő mobilinternettel.

10. Felhasználó a Játékban való részvétellel elfogadja, hogy a Küldetés során – Szolgáltatón kívül álló okból, pl.: térrendezés, felújítást, stb. – egyes feladványok teljesítése eseti jelleggel nem lehetséges. Ebben az esetben Felhasználó a Játék leírása szerint továbbléphet, a Játék folytatható. Felhasználó elfogadja, hogy ebben az esetben Szolgáltatóval szemben igényt, követelést nem jogosult érvényesíteni.

11. A Küldetésekben visszalépni már teljesített feladványokhoz nem lehet. Egy Kód felhasználásával az adott Küldetés egyszer játszható le.

12. A Küldetések története fikciós, bármely egyezés a valósággal pusztán a véletlen műve. Kérjük az egyes Küldetések megvásárlása előtt tájékozódjon a Küldetés történetéről Weboldalunkon. Egyes történetek felkavaróak lehetnek.

5. Ajándékutalvány

1. Felhasználó a Küldetéseket ajándékutalvány formájában is megvásárolhatja. Az ajándékutalvány pdf formátumban kerül megküldésre a Felhasználói email címre. Érvényességi ideje: Megvásárlástól számított 1 év.

6. A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

1. Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával köteles eljárni.

2. Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik Szolgáltatóval felé a Szolgáltató valamennyi olyan káráért, amelyet Szolgáltatónak a Weboldal Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

3. Felhasználó Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni, politikai célú felhasználása szigorúan tilos. Felhasználó a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat, ideértve a Szolgáltató közösségi média felületeire feltöltött véleményeket Szolgáltató felhasználja, többek között szerkessze, másolja, terjessze promóciós célokból, referenciaként felhasználja. Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Játék során használt csapatnév nyilvánosan publikált statisztikákban, a csapat által írt vélemények mellett feltüntetésre kerüljön.

4. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut bármilyen, Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult – többek között - a Felhasználónak biztosított Kódot korlátozni, a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

5. Tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató a Weboldalon esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat, fórumokat, chat szobákat felügyeli és moderálja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen mikro-oldalak jogellenes használata esetén Szolgáltató jogosult Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni és/vagy törölni.

6. Felhasználó köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

7. Amennyiben Felhasználó e-mail fiókját feltörik, köteles erről Szolgáltatót e-mailben értesíteni, megjelölve a jogosulatlan hozzáféréssel érintett Kód azonosító adatait. Szolgáltató az értesítés kézhezvételét követően haladéktalanuk gondoskodik a Kódhoz kapcsolódó hozzáférés letiltásáról. Amennyiben a Szolgáltató értesítését megelőzően az így jogosulatlanul megszerzett Kódot harmadik személy még nem váltotta be, úgy a Kódot Szolgáltató érvényteleníti és másik Kódot biztosít Felhasználó részére. Amennyiben a jogosulatlanul megszerzett Kódot Szolgáltató értesítése előtt már felhasználták, úgy Felhasználó kártalanításra vagy kártérítésre Szolgáltatótól nem tarthat igényt.

8. A Weboldal és a Játék regisztráció nélkül is használható: azonban a felhasználói élmény növelését jelenti, amennyiben Felhasználó a Weboldalon regisztrál.

9. A regisztráció a Weboldalon található „REGISZTRÁCIÓ” gombra kattintva történik: Felhasználó nevet választ magának, majd személyes adatai (vezetéknév, keresztnév), működő és valós email címe, jelszava, majd megerősített jelszava megadása után az általa megadott e-mail címre egy, a regisztráció megerősítését kérő e-mailt kap. A megerősítést kérő e-mailben található linkre kattintva véglegesíti és aktiválja a regisztrációját, ezt követően azonnal jogosult a Weboldal valamennyi szolgáltatását igénybe venni.

7. Adatkezelés, adatvédelmi szabályok

1. Szolgáltató adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://www.thelandventure.com/adatkezelesi

8. Elállás/Felmondás

1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján Felhasználó a Kód megvásárlásától (azaz a Kódot tartalmazó e-mail kézhezvételétől) számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Az elállási nyilatkozat időben megtettnek minősül, amennyiben azt Felhasználó az e-mail megküldésétől számított 14. nap éjfélig igazolhatóan kézbesíti.

2. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) hozzánk az alábbi címre: 1037 Budapest, Fanyarka utca 1. B. lház. földszint 7., Magyarország, info@thelandventure.com.

3. Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt igazoltan elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

9. Az elállás/felmondás joghatásai

1. Ha Ön mint Felhasználó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

2. Ha Ön mint Felhasználó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni a Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen, Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

3. Szolgáltatás igénybevételére feljogosító Kód vásárlása esetén Felhasználó az elállási jogával nem élhet, amennyiben a Szolgáltatás igénybevételét megkezdte.

10. Szavatosság, panaszkezelés

1. A Weboldalon elérhető Szolgáltatások tekintetében – amennyiben a Weboldalon az adott Játék tekintetében eltérően nem kerül feltüntetésre - Felhasználó szavatossági igényeivel Szolgáltatóhoz fordulhat a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint.

2. A Játék igénybevétele során kizárólag azon okok tekinthetőek hibának, amelyek Szolgáltatónak felróható okból, a Játékot működtető szoftverben felmerülő hibákból erednek. Amennyiben a Játék során hiba merülne fel, úgy Felhasználó köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltató felé. Nem minősül hibának a "Játék" fejezetben nevesített Szolgáltató érdekkörén kívül felmerülő ok(ok), továbbá a Felhasználó eszközével kapcsolatban felmerült hiba, az internetes hálózathoz való hozzáférésben felmerült kimaradások.

3. Felhasználó kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

4. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön mint Felhasználó igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6. Abban az esetben, amennyiben Szolgáltató a Weboldalon értékesített Szolgáltatás tekintetében közvetlen szolgáltatóként jár el, a harmadik fél által értékesített termékekért és szolgáltatásokért Szolgáltató nem tartozik sem jótállási, sem szavatossági kötelezettséggel. A termékekkel kapcsolatos kötelezettségek közvetlenül a harmadik felet terhelik.

7. Szolgáltató az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok figyelembevételével ügyfélszolgálatán kezeli. Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonon: +36 30 585 4152 (munkanapokon 9-17 óráig); E-mailen: info@thelandventure.com

8. Panaszkezelés és minőségi kifogások kezelése során Szolgáltató a fogyasztóvédelmi törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár. Szolgáltató a beérkezett panaszokra a lehetőség szerint 2 (kettő) munkanapon belül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül írásban válaszol.

9. Amennyiben Felhasználó panaszának békés rendezésére tett kísérlet nem járt eredménnyel, Felhasználó jogosult, vitás eset rendezésének igényével a békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok sérelmének gyanúja esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz (NFH) intézhet bejelentést.

11. Szellemi tulajdon

1. A Weboldal (ideértve a Játékot) és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi.

2. A Weboldalon (ideértve a Játékot) található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

3. Szolgáltató szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

12. A felelősség korlátozása

1. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért. Szolgáltató minden lehetséges eszközzel megpróbálja megakadályozni, hogy a Weboldalt vírusok vagy kártevők támadják meg. Szolgáltatót nem terheli felelősség Felhasználó által a Weboldal használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal, valamint a Játék használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

13. Alkalmazandó jog

1. Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.