Algemene voorwaarden

I. Inleiding:

Wie zijn wij: Landventure Korlátolt Felelősségű Társaság (statuaire zetel: 1037 Budapest, Fanyarka utca 1. B. lház. földszint 7., Hongarije, ondernemingsnummer: 01-09-382197; BTW-nummer: 29176878-2-41; hierna te noemen: "Dienstverlener").

Contactgegevens (Klantenservice): E-mail: info@thelandventure.com, U kunt uw klacht schriftelijk per e-mail indienen.

Onze diensten: De primaire dienst van de Dienstverlener is het verlenen van toegang tot Landventure-missies voor een bepaalde tijd. De Landventure-missies zijn door de Dienstverlener ontwikkelde, via een webapplicatie bereikbare en speelbare puzzelavontuur spelletjes die één keer kunnen worden gedaan, op een bepaald geografisch gebied (“Spel”, de respectieve missies onder het begrip van het Spel: “Missies”). Het Spel is (auteurs)rechtelijk beschermd. Het Spel kan online worden gespeld, na het betalen van de Prijs, één keer, met het gebruik van een elektronisch toegestuurde code; voor het afspelen hebt u een smartphone en mobiel internet nodig. De speciale voorwaarden van de respectieve Missies zijn te lezen op onze website onder het menu “Missies”. De diensten van de Dienstverlener worden op de website en in deze Algemene Voorwaarden gespecificeerd (het Spel en de overige diensten van de Dienstverlener gezamenlijk hierna te noemen: “Diensten”).

Website: De door de Dienstverlener ontwikkelde en beheerde website onder de domeinnaam waarop de Diensten kunnen worden gekocht, met inbegrip van de webapplicatie van het Spel (“Website”).

Onze prijzen: De prijzen die vermeld staan op de Website, zijn brutobedragen. (De vergoeding van de respectieve Diensten: “Prijs”).

Betaling: De betaling van de Prijs van de Diensten is online via ’Simplepay’ of via ’Paypal’ mogelijk.

Gebruiker: Gebruikers zijn natuurlijke personen, rechtspersonen of overige organisaties die zich registreren op de Website, eigen accounts maken, gebruik maken van de Diensten of meedoen aan het Spel (“Gebruiker”). Minderjarigen mogen de Website uitsluitend met de toestemming van hun wettelijk vertegenwoordiger gebruiken.

II. Bepalingen:

1. De bindende kracht van de Algemene Voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden bepalen de voorwaarden van het gebruik van de Website, de aankopen op de Website en het gebruik van de Diensten.
2. Door op de Website te registreren resp. door het gebruik maken van de Diensten op de Website, een bestelling te plaatsen, zich voor de nieuwsbrief aan te melden, aan het Spel mee te doen stemt de Gebruiker ermee in zich aan deze Algemene Voorwaarden te houden. De acceptatie van de Algemene Voorwaarden betekent tevens dat de Gebruiker zich verplicht de veranderingen van de Algemene Voorwaarden in acht te nemen. Als de Gebruiker de Algemene Voorwaarden niet accepteert, heeft hij/zij geen recht op tot het gebruik van de Website en de Diensten die op de Website worden aangeboden.
3. De Dienstverlener is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. De wijziging of de nieuwe Algemene Voorwaarden treden op de dag in werking – tenzij anders is bepaald – waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de Website worden gepubliceerd.
4. De Algemene Voorwaarden zijn in het Hongaars opgesteld. Als de Gebruiker de vertaling van de Algemene Voorwaarden in een vreemde taal leest, zal in geval van een discrepantie tussen de vertaling en de Hongaarse tekst de Hongaarse versie prevaleren.
5. De Dienstverlener registreert en bewaart de contracten met de Gebruikers niet. Via de knop Download kunnen de Algemene Voorwaarden in pdf-formaat naar uw computer worden gedownload en uitgeprint. Dit contract geldt niet als een schriftelijk contract.
6. De Dienstverlener komt aan zijn informatieverplichting als bedoeld in de Regeringsverordening nr. 45/2014 (II. 26) betreffende de gedetailleerde regels van de overeenkomsten tussen verbruikers en dienstverleners op de Website na, en hij informeert de Gebruikers in het bijzonder over de wezenlijke kenmerken van de respectieve Spellen, over het totale bedrag van de Prijs incl. btw en over de voorwaarden van de uitvoering.

2. Totstandkoming van het contract
1. De hoofddienst van de Dienstverlener is het verlenen van toegang tot het Spel (de respectieve Missies) voor bepaalde tijd onder de voorwaarden als bedoeld in de Algemene voorwaarden, en de Gebruiker betaalt voor de toegang een prijs. De Dienstverlener verleent bovendien ook andere, op de Website bereikbare en/of gepresenteerde diensten.
2. De Dienstverlener beheert de Website overeenkomstig de bepalingen van de wet CVIII/2001 inzake bepaalde vragen betreffende de elektronische commerciële diensten alsmede de diensten met betrekking tot de informatiemaatschappij. De gedetailleerde beschrijving van de diensten die via de Website kunnen worden gebruikt, maakt deel uit van de indicatieve oproep (“Oproep”) voor de diensten. Boden kunnen uitsluitend door de Gebruiker worden gedaan, volgens de Oproep. Het bod van de Gebruiker wordt door de Dienstverlener aanvaard of afgewezen. Het contract voor het uitvoeren van de Diensten treedt met de aanvaarding van het bod in werking.
3. Door de Code voor de toegang tot het Spel (“Code”) naar de door de Gebruiker voorafgaand vermelde e-mailadres (e-mailadres van de Gebruiker) toe te sturen verleent de Dienstverlener na het betalen van de Prijs toegang tot het Spel.
4. De Gebruiker kan de Prijs op betalingswijzen als bedoeld inde Algemene Voorwaarden betalen. Na de betaling van de Prijs, zodra de bank van de Dienstverlener of de aanbieder van online betaaldiensten het succes van de betaling geloofwaardig bevestigt, verstuurt de Dienstverlener de Code voor het Spel onmiddellijk, maar ten laatste binnen 1 werkdag na de bijschrijving naar het e-mailadres van de Gebruiker. Het toesturen van de Code betekent tevens de aanvaarding van het bod.
5. Als de Gebruiker binnen 5 (vijf) dagen na de betaling van de Prijs de Code niet heeft ontvangen, is hij/zij verplicht om dit bij de Klantenservice van de Dienstverlener schriftelijk te melden.

3. Verloop van de aankoop
1. De Gebruiker kan op de Website uitkiezen van welke Diensten hij/zij gebruik wil maken, en de Diensten kunnen via de knop “AANKOPEN” worden gekocht als volgt:
1. via de knop “AANKOPEN” wordt de Gebruiker geleid naar de website van de aanbieder van kaartbetalingen of van online betaaldiensten (Paypal) waar de Gebruiker de betalingen volgens de instructies daar kan uitvoeren.
2. Als de Prijs op de 3de dag na het klikken op de knop “AANKOPEN” niet op de bankrekening van de Dienstverlener wordt bijgeschreven, kan de Dienstverlener beschouwen dat de Gebruiker zijn aankoop heeft herroepen. In dit geval kan de Dienstverlener de bestelling van de Gebruiker annuleren.
3. Als de Prijs wordt terugbetaald, zal de Dienstverlener de Prijs na identificatie naar de hem bekende bankrekening terugbetalen. Overigens is hij niet aansprakelijk voor het succes van de terugbetaling.
4. Als de Gebruiker na de reeds gedane bestelling onjuiste gegevens ontdekt (of bijvoorbeeld vergissing in het type van het Spel dat de Gebruiker wil kopen) moet de Gebruiker onmiddellijk, nog vóór het gebruik van de Dienst, maar ten laatste 10 dagen voor de geldigheid van de Code de Klantenservice contacteren. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door vertraging aan de zijde van de Gebruiker.
5. De Dienstverlener is verplicht om de bijschrijving van de Prijs die door de Gebruiker is betaald, elektronisch binnen 48 uur te bevestigen. Het toesturen van de Code geldt als bevestiging.
6. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit gegevens die bij de aankoop onjuist zijn vermeld.
7. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de storingen in het betalingsverkeer voor kaartbetalingen en Paypal-betalingen.

4. Spel
1. De Dienstverlener legt vast dat hij in eerste instantie toegang verleent tot het Spel binnen de geldigheidsduur van de Code.
2. Volgens de hoofdregel worden de Missies buiten gespeeld. Sommige Missies worden binnenshuis gespeeld. Dit wordt in de beschrijving van de Missies op de Website nadrukkelijk vermeld. In dit geval kan de respectieve Missie tijdens de openingstijden van de indoorlocatie worden gespeeld, in sommige gevallen kunnen dus voor de toegang van bepaalde prijzen moeten worden betaald.
3. De Missies kunnen ook te voet worden uitgevoerd, en de Dienstverlener zorgt op de plek niet voor voorzieningen, speelmeesters resp. vervoer.
4. Voor de toegang – tenzij anders is bepaald – kan er geen applicatie worden gedownload. De Missies zijn op de individuele oppervlakte van de Dienstverlener door het gebruik van de Code toegankelijk.
5. In het kader van de Missies kunnen de opdrachten op specifieke geografische gebieden worden afgespeeld. De minimale loopafstand voor de uitvoering van het Spel wordt bij de respectieve Missie vermeld. Het tijdstip voor het afspelen van het Spel wordt door de Gebruiker bepaald. Het kan voorkomen dat het Spel op bepaalde plaatse door wegafzettingen, evenementen wordt verhinderd. Daarover moet de Gebruiker zich voorafgaand informeren.
6. De duur van de Missies kan variëren, het hangt ook van de snelheid van de Gebruiker af. De door de Dienstverlener geschatte uitvoeringsduur wordt bij de Missie vermeld. De moeilijkheidsgraad van de Missies is een door de Dienstverlener geschatte waarde.
7. De Code – tenzij anders is bepaald – kan 1 (één) jaar na de betaling van de Prijs worden verbruikt. Na afloop van de geldigheidsduur kan de Code niet meer worden gebruikt.
8. Aan het Spel doet iedereen voor eigen rekening en risico mee. Minderjarigen mogen alleen onder begeleiding van een volwassene aan het Spel meedoen.
9. De Gebruiker moet gedurende de gehele duur van het Spel minstens één opgeladen, functionerende smartphone en geschikt mobiel internet hebben.
10. Door aan het Spel mee te doen, accepteert de Gebruiker dat in het kader van de Missie de uitvoering van bepaalde missies – om redenen die niet aan de Dienstverlener te wijten zijn, bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, renovatie enzovoorts - incidenteel niet kunnen worden uitgevoerd. In dit geval mag de Gebruiker volgens de beschrijving van het Spel verder, het Spel kan worden voortgezet. De Gebruiker accepteert dat hij in dit geval jegens de Dienstverlener geen aanspraak, geen vordering maakt.
11. De Gebruiker kan in de Missies naar opgeloste taken niet teruggaan. Door één code te gebruiken kan een bepaalde Missie één keer worden afgespeeld.
12. Het verhaal van de Missies fictioneel, elke gelijkenis met de werkelijkheid berust op louter toeval. De Gebruiker wordt verzocht voor de aankoop van de respectieve Missies zich te informeren van het verhaal van de Missie op onze Website. Sommige verhalen kunnen verontrustend zijn.
13. De Gebruiker kan de Missies ook in de vorm van cadeaubonnen kopen. Cadeaubonnen worden in pdf-formaat naar de e-mailadres van de Gebruiker toegestuurd. Geldigheidsduur: 1 jaar na de aankoop.

5. Overige vragen over het gebruik van de Website
1. De Gebruiker moet in het kader van de Website naar maatstaven van goede trouw en redelijkheid en billijkheid, met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen handelen.
2. De Gebruiker is nadrukkelijk aansprakelijk jegens de Dienstverlener voor alle schaden die de Dienstverlener door het onjuiste en/of onrechtmatige gebruik door de Gebruiker heeft opgelopen.
3. De Gebruiker is niet gerechtigd de Website voor advertenties of andere promotionele doeleinden te gebruiken, het gebruik voor politieke doeleinden is strikt verboden. De Gebruiker mag de Website niet voor het verspreiden van illegale inhouden en computervirussen of voor onrechtmatige gegevensverzameling gebruiken.
4. De Gebruiker verleent zijn/haar toestemming dat de door hem op de Website geüploade inhouden, met inbegrip van de meningen op de sociaal media kanalen van de Dienstverlener, door de Dienstverlener onder andere worden bewerkt, gekopieerd, voor promotionele doeleinden verspreidt, als referentie gebruikt. Door de Dienst te gebruiken verleent de Gebruiker zijn/haar toestemming dat de door hem in het kader van het Spel gebruikte groepsnaam in gepubliceerde statistieken naast de meningen die door de groep is geschreven, wordt vermeld.
5. Als de Dienstverlener onjuist en/of onrechtmatig gebruik door de Gebruiker vaststelt, heeft hij recht op - onder andere - de Code van de Gebruiker te beperken, de registratie van de Gebruiker te schorsen resp. eventueel te wissen.
6. Als de account van de Gebruiker gehackt is, moet de Gebruiker de Dienstverlener hiervan per e-mail in kennis stellen en daarbij de identificatiegegevens van de betrokken Code vermelden. De Dienstverlener zorgt na de ontvangst van de informatie onmiddellijk voor het deactiveren van de toegang tot de Code. Als de op die manier onrechtmatig verworven Code voor de inlichting van de Dienstverlener door een derde persoon nog niet is verzilverd, wordt de Code door de Dienstverlener ongeldig gemaakt en de Gebruiker een andere Code ter beschikking gesteld. Als de onrechtmatig verworven Code al voor de inlichting van de Dienstverlener is verbruikt, kan de Gebruiker geen aanspraak maken op schadevergoeding door de Dienstverlener.

6. Gegevensverwerking, reglementen bescherming persoonsgegevens
1. De informatie over de gegevensverwerking van de Dienstverlener is beschikbaar onder de volgende link:

7. Herroeping/Opzegging
1. Op grond van de Regeringsverordening nr. 45/2014 (II. 26) betreffende de gedetailleerde regels van de overeenkomsten tussen verbruikers en dienstverleners kan de Gebruiker binnen 14 dagen na de aankoop (d.w.z. na de ontvangst van de e-mail met de code) het contract te herroepen. Evenzo, als bij contract voor dienstverlening met de uitvoering van het contract is begonnen, kan de Gebruiker het contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.
2. Als de Gebruiker zijn/haar recht op herroeping/opzegging wil uitoefenen, moet hij zijn/haar duidelijke verklaring die de wens tot herroeping/opzegging bevat, aan de Dienstverlener versturen (bijvoorbeeld per post of e-mail).

8. Rechtsgevolgen van de herroeping/opzegging
1. Bij herroeping van het contract door de Gebruiker zal de Dienstverlener de Prijs onmiddellijk, maar ten laatste binnen 14 dagen na de ontvangst van de herroepingsverklaring van de Gebruiker terugbetalen. Bij de terugbetaling gebruikt de Dienstverlener dezelfde betalingswijze die bij de betaling werd gebruikt.
3. Als de Gebruiker heeft gevraagd dat er met de uitvoering van de dienst binnen de opzegtijd wordt begonnen, moet de Gebruiker bij opzegging de vergoeding van de tot de datum van de opzegging proportioneel uitgevoerde diensten aan Dienstverlener te betalen. Evenzo zal de Dienstverlener het gedeelte van de door de Gebruiker betaalde Prijs terugbetalen dat de prijs van de door de Dienstverlener verleende diensten overschrijdt.

10. Garantie, klachtenregeling
1. Ten aanzien van de Diensten die beschikbaar zijn op de Website – tenzij dit ten aanzien van het respectieve Spel niet anders is vermeld – kan de Gebruiker zich wenden met zijn garantie-aanspraken tot de Dienstverlener overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
2. Bij het gebruik van het Spel kunnen uitsluitend de redenen als storingen beschouwd die aan de Dienstverlener te wijten zijn, die door de fouten van de software van het Spel zijn veroorzaakt. Als er gedurende het Spel storingen zouden optreden, moet de Gebruiker de Dienstverlener hierover onmiddellijk in kennis stellen. Redenen die in het hoofdstuk “Spel” zijn genoemd en niet aan de Dienstverlener te wijten zijn, alsmede de storingen in verband met het toestel van de Gebruiker, met de toegang tot het internet gelden niet als storingen.
3. De Gebruiker kan de reparatie of de vervanging verlangen, behalve als de door wens van de Gebruiker niet kan worden vervuld of de uitvoering in verhouding met de vervulling van andere wensen onevenredige meerkosten zou veroorzaken. Als de Gebruiker geen reparatie of vervanging heeft verlangd of kon verlangen, kan hij/zij een evenredige korting verlangen of – in laatste instantie – het contract herroepen.
4. De Gebruiker is verplicht om de storingen onmiddellijk na de ontdekking, maar niet later dan binnen twee maanden na de ontdekking van de storingen te melden. Maar de Gebruiker kan na afloop van een verjaringstermijn van twee jaar na de uitvoering van het contract geen garantierecht meer geldend maken.
5. Binnen zes maanden na de uitvoering heeft het geldend maken van een garantierecht geen andere voorwaarden dan dat de Gebruiker bewijst dat de Dienst door de Dienstverlener werd verleend. Na afloop van zes maanden na de uitvoering moet de Gebruiker echter bewijzen dat de ontdekte fout reeds tijdens de uitvoering is opgetreden.
6. Als de Dienstverlener ten aanzien van de Dienst als directe Dienstverlener handelt, heeft de Dienstverlener garantieplicht voor de producten en diensten die door een derde persoon worden verkocht en verleend. Voor de producten is de derde persoon aansprakelijk.
7. De Dienstverlener behandelt de eventuele klachten met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen door zijn Klantenservice.
8. De Dienstverlener behandelt de klachten en de kwaliteitsgebreken volgens de bepalingen van de wet inzake consumentenbescherming, het Burgerlijk Wetboek resp. deze Algemene Voorwaarden.
9. De Dienstverlener beantwoordt de ontvangen klachten bij voorkeur binnen 2 (twee) werkdagen, maar ten laatste binnen 30 (dertig) dagen schriftelijk.
10. Als de klacht van de Gebruiker door een minnelijke regeling niet kon worden opgelost, kan de Gebruiker zich met zijn wens tot de beslechting van het geschil wenden tot de geschillencommissie of de rechtbank; bij vermoeden van inbreuk op de wettelijke bepalingen inzake consumentenbescherming kan de Gebruiker dit bij de autoriteit voor consumentenbescherming (NFH) melden.

11. Intellectueel eigendom
1. De Website (incl. het Spel) en alle inhouden, beschrijvingen, grafieken, afbeeldingen op de Website zijn uitsluitend eigendom van de Dienstverlener.
2. Het is niet toegelaten om van de inhouden op de Website (met inbegrip van het Spel) kopieën te maken, in welke vorm dan ook, deze analoog of digitaal op te nemen, te reproduceren, te verspreiden, door te sturen, te downloaden, te bewerken, te doorverkopen of te publiceren. Het gebruik van de inhouden van de Website in welke vorm dan ook, hetgeen met commerciële of andere doeleinden, is uitsluitend met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener toegestaan.
3. Bij inbreuk op het intellectueel eigendom van de Dienstverlener wordt strafrechtelijke vervolging ingesteld.

12. Beperken van aansprakelijkheid
1. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de continue en storingsvrije werking van de Website. De Dienstverlener probeer met alle mogelijke middelen te voorkomen dat de Website door virussen of wormen wordt aangevallen. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het eventuele verlies van de gegevens die de Gebruiker in het kader van het gebruik van de Website via het internet heeft doorgestuurd. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de goede toestand van zijn eigen hardware en software en ervoor dat die geschikt zijn voor het gebruik van het internet en de Website alsmede het Spel resp. voor het uploaden en downloaden van inhouden.

13. Toepasselijk recht
1. Op deze Algemene Voorwaarden is Hongaars recht van toepassing. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zouden zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van alle overige bepalingen en in dit geval dient de ongeldige bepaling automatisch gematigd te worden tot hetgeen wettelijk is toegestaan.

Met ingang van 6 december 2021