Privacybeleid

Met ingang van 10.12.2021.

1. Gegevensverwerking, reglementen bescherming persoonsgegevens
1.1. Doe van deze Mededeling voor Gegevensbescherming (“Mededeling voor Gegevensbescherming”) is de beschrijving en de kennisgeving van de richtlijnen van de Landventure Korlátolt Felelősségű Társaság (statuaire zetel: 1037 Budapest, Fanyarka utca 1. B. lház. földszint 7., Hongarije, ondernemingsnummer: 01-09-382197; BTW-nummer: 29176878-2-41; Email: info@thelandventure.com; "Dienstverlener" of "Verwerkingsverantwoordelijke”) inzake gegevensverwerking en gegevensbescherming. Deze Mededeling voor Gegevensbescherming bevat alle belangrijke informaties over de gegevensverwerking door de Dienstverlener.
1.2. De activiteit van de Verwerkingsverantwoordelijke correspondeert met de verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden en de wet. De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om de Mededeling voor Gegevensbescherming te wijzigen, met het beding dat de betrokken personen tijdig en op passende wijze erover worden geïnformeerd. Als er verschillende versies van de Mededeling voor Gegevensbescherming beschikbaar zijn, is de laatste geüploade versie op de Website van toepassing. Daarom is het belangrijk dat de Betrokkenen deze Mededeling voor Gegevensbescherming zorgvuldig lezen voor zij hun toestemming verlenen en/of hun persoonsgegevens aangeven. De Verwerkingsverantwoordelijke draagt er in het bijzonder zorg voor de hem bij de activiteit als verantwoordelijke verworven gegevens vertrouwelijk te behandelen en alle veiligheids- en technische maatregelen te nemen die zorgen voor de veiligheid van de persoonsgegevens en de verwerking ervan.
1.3. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens van de betrokkenen (gezamenlijk hierna te noemen: “Betrokkenen”) die zich voor de nieuwsbrief aanmelden, gebruik maken van de diensten van de Dienstverlener, hetgeen op de website [*] of op een andere manier, of wiens persoonsgegevens hij als Verwerkingsverantwoordelijke in samenhang met andere diensten verwerkt.
2. Gegevens, contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke
De gegevens, contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn te vinden in lid 1.
Definities
• „persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
• „verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
• „verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;
• „verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
3. Verwerkte gegevens
De Dienstverlener maakt gebruik van de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de verlening van de Diensten door de Dienstverlener. Het is niet noodzakelijk om voor het gebruik van de Website persoonsgegevens aan te geven, maar voor de aankoop – ten behoeve van het opstellen van het betalingsbewijs conform de geldende wettelijke bepalingen – moeten de naam, het adres en het e-mailadres worden aangegeven.
4. Doel van de gegevensverwerking
De Verwerkingsverantwoordelijke voert zijn activiteit altijd overeenkomstig de geldend, in het bijzonder de volgende wettelijke bepalingen uit:
• VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD (van 27 april 2016) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR)
• Wet CXII/2011 inzake informationele privacy en vrijheid van informatie (“info-wet”)
• Wet V/2013 inzake het Burgerlijk Wetboek (“BW”)
5. Bepaalde gegevensverwerking
a) Contact, Klantenservice
De verantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens wanneer hij contact opneemt met gebruikers, klachten behandelt en de klantenservice onderhoudt.
Naam; E-mailadres; Telefoonnummer.
Rechtsgrondslag voor de verwerking. GDPR Art. 6. (1) b).
Bewaring van gegevens: 5 jaar, maar niet langer dan de wettelijke verjaringstermijn.

b) Nieuwsbrief
Het versturen van nieuwsbrieven aan abonnees over producten en nieuws van de dienstverlener.
Betrokken persoonsgegevens: naam; e-mailadres
Rechtsgrondslag voor de verwerking. GDPR Art. 6. (1) a)
Bewaring van gegevens: tot uitschrijving.

c) Naleving van wettelijke verplichtingen bij aankoop, facturering
Naleving van wettelijke verplichtingen bij aankoop, facturering.
Betrokken persoonsgegevens: naam; e-mailadres
Rechtsgrondslag voor de verwerking. GDPR Art. 6. (1) c)
Bewaring van gegevens: gedurende de wettelijk voorgeschreven periode, maar niet korter dan 8 jaar.

6. Rechten van de betrokkene
Betrokkenen hebben de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van hun gegevens.
De betrokkenen hebben het recht om:
- Om bevestiging te krijgen dat op hen betrekking hebbende gegevens worden verwerkt, om informatie te ontvangen over de verwerkte gegevens, om nadere informatie over de verwerking te ontvangen en om een kopie van de gegevens te vragen (artikel 15 GDPR);
- om rectificatie of aanvulling van onjuiste of onvolledige gegevens te verzoeken (artikel 16 GDPR);
- verzoeken om onmiddellijke wissing van gegevens die op hen betrekking hebben (artikel 17 GDPR) of beperking van gegevens (wanneer verdere verwerking noodzakelijk is op grond van artikel 17, lid 3, GDPR);
- gegevens te ontvangen die op hen betrekking hebben en door hen zijn verstrekt, en deze gegevens aan een andere dienstverlener/verwerker door te geven (artikel 20 GDPR);
- bezwaar maken tegen de verwerkingsactiviteiten van de verantwoordelijke voor de verwerking (artikel 21 GDPR)
- een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien de betrokkene van mening is dat de hem betreffende gegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking in strijd met de gegevensbeschermingsvoorschriften worden verwerkt.
De Dienstverlener zal de door zijn Klantendienst ontvangen verzoeken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen behandelen, en de Gebruiker van het antwoord op de hoogte stellen.
De Dienstverlener beoordeelt de aanvragen die naar de Klantenservice zijn gestuurd, bij voorkeur meteen, maar ten laatste binnen 30 dagen en informeert de Gebruiker over de uitslag.
7. Beschikbare rechtsmiddelen:
De Dienstverlener streeft ernaar om de geschillen op een minnelijke manier te beslechten. Als de geschillen op een minnelijke manier niet kunnen worden beslecht, kan de Gebruiker zich wenden tot de Nationale Autoriteit Gegevensbescherming en Informatievrijheid (zetel: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ("Autoriteit") en zijn overige aanspraken in een gerechtelijke procedure geldend maken.
8. Doorgifte van gegevens:
De Gebruiker neemt er kennis van dat volgende persoonsgegevens worden doorgegeven aan OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19, Hongarije). De door de Verwerkingsverantwoordelijke doorgegeven gegevens: naam, e-mailadres. De Mededeling voor Gegevensbescherming SimplePay van OTP Mobil Kft. is beschikbaar onder de volgende link: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.
8. Cookie
Een anonieme bezoekersidentificatie (cookie) is een reeks signalen die kan worden gebruikt om een bezoeker uniek te identificeren en profielinformatie op te slaan die de server op de computer van de bezoeker van de Website plaatst. Een dergelijke opeenvolging van signalen is op zichzelf niet in staat om de bezoeker van de Website op enigerlei wijze te identificeren, maar alleen om de computer van de bezoeker te herkennen. Aanvaarding van cookies is niet vereist om op de Website te surfen, maar de winkelfunctie zal niet werken als de aanvaarding van cookies in de browser is uitgeschakeld.